Ryh­mä­lii­kun­taa monen ikäi­sel­le sekä kokoi­sel­le liik­ku­jal­le

HIIT­FII­LIS:

Väli­nen ja ilman teh­tä­vä nopea­tem­poi­nen koko krop­paa kuor­mit­ta­va tree­ni. Ras­va palaa ja hapen­ot­to­ky­ky para­nee!

CROSS­FII­LIS:

Cross­fit tyyp­pi­nen tun­ti, Toi­min­nal­lis­ta tree­niä välineinä,tangot,kuulat,boxit,renkaat,köydet ym.. Lihas­ta ja voi­maa kehit­tä­vä tun­ti.

Iki­Fii­lis:

Senio­ri ikäi­sil­le tar­koi­tet­tu lihaskuntotreeni.Välinein ja ilman.

Teho­Fii­lis:

Lihas­kun­to osio välinein+aerobinen osio ja venyt­te­lyt pääl­le. Kehit­tää lihas­kun­toa sekä hapen­ot­to­ky­kyä.

Wah­va­Kah­va:

Kah­va­kuu­la­tun­ti. Kehit­tää voi­maa, hapen­ot­to­ky­kyä sekä koor­di­naa­tio­ta.

Wah­va­Be­ba:

Rei­si, pep­pu, vat­sa tun­ti. Kehit­tää jal­ko­jen voi­maa sekä kiin­teyt­tää. Kes­ki­var­ta­lon hal­lin­ta para­nee sekä vah­vis­tuu täl­lä tun­nil­la.

Wahvabeba+StrongArms:

Puo­let Rei­si­pep­pu­vat­sa tun­tia toi­nen puo­li ylä­var­ta­lol­le!
Sopii myös aloit­te­li­jal­le. Väli­nein ja ilman.

Yin­joo­ga:

Rau­hal­lis­ta palaut­ta­vaa joo­gaa. Sopii kai­kil­le.

Stron­gArms:

Käsiin voi­maa sekä kiin­tey­tys­tä. Väli­nein ja ilman.

FiiliBic+core:

Aero­bic tyyp­pi­nen tun­ti, hel­pot askel­sar­jat sekä lop­puun kun­non kes­ki­var­ta­lot­ree­ni.

Tek­niik­ka­tun­ti:

Kes­ki­ty­tään tek­nii­koi­hin vaih­tu­val­la tee­mal­la! Suo­si­tel­ta­vaa käy­dä jos osal­lis­tuu Cross­fii­lis tun­nil­le!

Kier­to­Fii­lis:

Perus kier­to­har­joit­te­lu tun­ti. Kehit­tää lihas­kun­toa.

Kehon­huol­to:

Venyt­te­lyä, liik­ku­vuut­ta, sekä rul­lai­lua, vaih­tu­val­la teemalla.Auttaa palau­tu­mi­seen sekä ren­tout­taa.

Step­Fii­lis:

Hel­pot askel­sar­jat, syke­tun­ti. Musii­kin tah­dis­sa. Käy­te­tään lau­taa.
Sopii myös aloit­te­li­jal­le.

Kun­to­nyrk­kei­ly:

Help­poa hike­vää ja perus­kun­toa nos­tat­ta­vaa tree­niä. Väli­nei­nä hans­kat ja pis­ta­rit +säkit.
Sopii myös aloit­te­li­jal­le.

Tule sel­lai­se­na kuin olet