Strong­fee­ling ohjaa­jat

Sal­la Iha­lai­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja / Ohjaa­ja

Strong­Fee­ling Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja yrit­tä­jä. Rei­pas kol­men lap­sen äiti. Rei­lut kah­dek­san vuot­ta lii­kun­ta-alal­la työs­ken­nel­lyt enem­män ja vähem­män. Kah­va­kuu­laur­hei­li­ja, voi­ma­nai­sur­hei­li­ja, kah­va­kuu­laur­hei­lu­val­men­ta­ja (SM, EM, ja MM-tason)

Lii­kun­ta alan kou­lu­tuk­set

Hyvin­voin­ti­val­men­ta­ja, kun­to­sa­li­val­men­ta­ja, kah­va­kuu­laoh­jaa­ja, per­so­nal trai­ner sekä lukui­sia mui­ta lii­kun­ta-alan works­hop­pe­ja ja kou­lu­tuk­sia on myös tul­lut kolut­tua vuo­sien var­rel­la ja toki halu kou­lut­tau­tua lisää on kova.

Kati Tuu­nai­nen

Ohjaa­ja

Moi! Olen Kati Tuu­nai­nen ja olen ohjan­nut Zum­ba tun­te­ja jo 4,5 vuo­den ajan. Pidän Strong Fii­lin­gis­sä vauh­dik­kai­ta ja iloi­sia Zum­ba tun­te­ja, jot­ka sopi­vat hyvin kai­ken tasoi­sil­le liik­ku­jil­le, sil­lä sinä itse mää­räät pis­tät­kö kai­ken peliin vai fii­lis­te­let musiik­kia. Minul­ta löy­tyy myös kah­va­kuu­laoh­jaa­jan päte­vyys, joten saat­taa minut tava­ta Sal­lan tai Annu­kan tuu­raa­ja­na­kin.

Tule jut­tusil­le ja tans­si­taan hyväl­lä poru­kal­la! Ter­kuin Kati

Annuk­ka Sal­pa­kos­ki

Ohjaa­ja

Ohjaan eri­lai­sia lihas­kun­to­tun­te­ja mm. kah­va­kuu­laa, paka­ran ja kes­ki­var­ta­lon voi­maa sekä kehon­huol­toa ja liik­ku­vuut­ta. Myös ikäih­mis­ten ohjaa­mi­nen on sydän­tä­ni lähel­lä.

Lii­kun­ta alan kou­lu­tuk­set

Lii­kun­nan ammat­ti­tut­kin­to (lap­set ja nuo­ret, Suo­men urhei­luo­pis­to), Iki­lii­ke-ohjaa­ja­kou­lu­tus (svo­li), Hyvin­voin­ti­val­men­ta­ja (Trainer4you), Kun­to­sa­li­val­men­ta­ja (Trainer4you, Per­so­nal trai­ner (Trainer4you), Voi­ma­val­men­ta­ja (Trainer4you)

Heli Pek­ka­ri­nen

Ohjaa­ja

Lii­kun­taan hurah­ta­nut teks­tii­liar­te­saa­ni, jon­ka pää­työ­nä nykyi­sin saa­da tuo­tet­tua lii­kun­nan iloa mah­dol­li­sim­man monel­le. Pää­osin tans­sil­li­sia tun­te­ja, esim. Lavis -lava­tans­si­jump­pa. Myös mui­ta lii­kun­ta­tun­tioh­jauk­sia

Tule sel­lai­se­na kuin olet